Els nostres serveis

SALES BLANQUES

Les Sales Netes, Sales Blanques o Clean Rooms són unes sales especialment dissenyades per obtenir baixos nivells de contaminació. En aquestes sales s’han de controlar estrictament els paràmetres ambientals següents: partícules de l’aire, temperatura, humitat, flux d’aire, pressió interior de l’aire, renovacions/hora, il·luminació, etc.

El compliment de la normativa de les zones d’ambient controlat es basa en un bon disseny i funcionament del sistema de tractament d’aire, per això és un dels factors crítics a l’hora de dissenyar, construir i validar una instal·lació d’aquest tipus .

Bàsicament aquest tipus d’instal·lacions consisteixen a tractar i filtrar l’aire adequadament controlant la resta de paràmetres ambientals i la seva adaptació a la normativa específica de cada cas.

El control de les pressions diferencials i una regulació estricta de l’escalat de les mateixes, creant sobrepressions o depressions a les diferents sales, permet reduir i controlar la introducció, generació i retenció de qualsevol tipus de contaminació a les sales: microbiològica, per partícules de pols , croada entre productes, o qualsevol altra contaminació externa, inclosa la que puguin produir els mateixos operaris.

Així mateix, els sistemes de distribució i d’extracció de l’aire estan dissenyats per aconseguir un escombratge màxim de l’ambient, minimitzant la producció, la generació i la retenció de partícules en suspensió.

Fluidsa dissenya i instal·la els elements següents:

 • Climatitzadors específics de Sala Blanca (Atex, Inox, etc.)
 • Sistemes de producció de fluids de climatització (aigua freda, aigua glicolada, vapor, aigua calenta,).
 • Xarxes de distribució daire.
 • Xarxes de distribució de fluids.
 • Sistemes dhumidificació i deshumidificació.
 • Filtració absoluta i pre-filtrat.
 • Filtració bag-in bag-out.
 • Sistemes de recuperació denergia.
 • Captació de pols.
 • Il·luminació.
 • Quadres de control i potència.
 • Sistema de control integral de la instal·lació.